Kwaliteit en veiligheid

Als u gebruikmaakt van kinderopvang is het belangrijk dat u erop kunt vertouwen dat de opvang aan alle kwaliteitseisen voldoet. Bij Het Hummeltje  bieden we zelfs méér dan opvang die alleen aan de eisen voldoet. Uiteraard vormen kwaliteitseisen wel de basis. Bij Het Hummeltje houden we ons dan ook aan de wettelijke kwaliteitseisen van:

  • de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen (WKo);
  • de Wet Onderwijskansen door Educatie (wet OKE);
  • de Beleidsregels van de minister.

Ook is Het Hummeltje lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Kwaliteitseisen

Vanaf 1 januari 2018 is in werking getreden de Wet Innovatie en Kwaliteit kinderopvang. Hierbij is afgesproken dat de kwaliteitseisen veranderen en de regeldruk wordt verminderd. De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is hiervoor gewijzigd. Dit gebeurt door middel van een wijzigingswet, de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK).  De nieuwe kwaliteitseisen richten zich meer op de pedagogische kwaliteit in de praktijk en minder op structurele randvoorwaarden. Ook zijn pedagogische aansturing en scholing van beroepskrachten, het leveren van pedagogisch ‘maatwerk’ en het verhogen van de kwaliteit op de babygroep belangrijke onderwerpen. De tijdlijn voor invoering van deze kwaliteitseisen lopen door tot en met 2025.

De veranderingen zijn gebaseerd op een viertal peilers:

  1. De ontwikkeling van het kind staat centraal;
  2. Veiligheid en gezondheid;
  3. Stabiliteit en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk;
  4. Kinderopvang is een vak.

Veiligheid

De veiligheid van kinderen staat in de kinderopvang altijd voorop. Wij willen dat u als ouder uw kind met een gerust hart aan ons kunt toevertrouwen.

Risicobeperking en het toezicht op veiligheid zijn strikt in Nederland. Hoewel het niet mogelijk is om elk incident te voorkomen, proberen wij wel het maximale doen om ons kinderdagverblijf zo veilig mogelijk te maken. Bij ons veiligheidsbeleid hoort bijvoorbeeld: een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid  met plan van aanpak, voor elke leidster een BHV (bedrijfshulpverlening)- en EHBO diploma (jaarlijkse herhalingscursus), brandveiligheid, controle van gebruikte materialen, zoals bedjes, boxen, speeltoestellen en speelgoed en het huishoudelijk reglement.

Veilig slapen en wiegendood

Het beleid met betrekking tot veilig slapen wordt met de ouder(s) in het intakegesprek besproken. Helaas komt het in Nederland af en toe voor dat een baby tijdens de opvang overlijdt onder het beeld van wiegendood. In het bijzonder bij jonge baby’s komt dit relatief vaker voor tijdens de opvang dan in de thuissituatie. Aandacht voor preventie en voorzorgsmaatregelen kunnen het risico tot het uiterste beperken. Binnen het Hummeltje gebruiken wij de instructie veilig slapen en wiegendood.

Instructie Veilig slapen en wiegendood Het Hummeltje

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het Hummeltje maakt gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld voor de branche kinderopvang. Deze meldcode hebben wij vertaald samengevat naar de vijf stappen voor het Hummeltje. De volledige meldcode is in te zien op onze locatie.

Kort samengevat meldcode huiselijk geweld het Hummeltje

GGD-inspectierapporten

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) toetst of onze locatie Het Hummeltje voldoet aan de Wet Kinderopvang. De inspectierapporten zijn openbaar en worden besproken met de oudercommissie. Elk kinderdagverblijf is verplicht om de GGD-Rapporten op de website te plaatsen.

Ga daarvoor naar onderstaande link. Als u hierop klikt, dan komt u direct bij het GGD-inspectierapporten van de afgelopen vijf jaar.

Inspectierapport 2023

Inspectierapport 2022

Inspectierapport 2021

Inspectierapport 2020

Klachten

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze kinderopvang. Toch blijft kinderopvang mensenwerk en kan er iets gebeuren waarover u niet tevreden bent. Eventuele klachten zien wij als een signaal om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Als u over de dienstverlening niet tevreden bent of klachten heeft, zijn wij graag bereid daarover met u te praten om tot een oplossing te komen. Wij hechten er waarde aan om eventuele klachten direct zelf met u op te lossen, wanneer u echter zelf deze stap om welke reden dan ook niet wilt of kunt volgen kunt u terecht bij de landelijke Geschillencommissie op het terrein van de kinderopvang, te weten de Geschillencomissie Kinderopvang van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). De verplichting om aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang is in de plaats gekomen van de vroegere verplichting om een onafhankelijke klachtencommissie te hebben of te zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WCKZ). Het Hummeltje handelt volgens het eigen klachtenreglement. Hierin is opgenomen het in – en externe klachtenreglement en het klachtenformulier.

Klachtenregeling Het Hummeltje

Meer over ons

Contactinformatie

Het Hummeltje
Breedweer 2
1541 AC KOOG AAN DE ZAAN

+31614227777/075-6159533
y.pool2@upcmail.nl